LiS Alumni

Alumnivereniging

Voor wie

De leden van de Vereeniging ter Bevordering tot Opleiding van Instrumentmakers zijn: 

  • degene die de opleiding aan de LiS hebben afgerond
  • donateurs

Studenten van de LiS worden in het vierde leerjaar uitgenodigd om alle activiteiten bij te wonen.

Ook stelt de vereeniging via het Studiefonds, onder voorwaarden en op beperkte schaal, donaties ter beschikking aan studenten die zonder die steun het onderwijs aan de LiS niet zouden kunnen bekostigen.

Doel

De Vereeniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het versterken van het draagvlak voor (financiële) ondersteuning van het doel van de Vereeniging
  • het onderhouden van contacten met alumni en donateurs van Stichting LiS
  • het werven van geldmiddelen en fondsen en het beheren van gelden en/of het financieel of anderszins ondersteunen van (hulp)projecten in het kader van de doelstelling van de Vereeniging
  • alle overige wettelijke middelen welke tot realisatie van de doelstellingen van de Vereeniging kunnen leiden.

Wat is studentenreisproduct

Sinds 1 januari 2017 kunnen ook mbo’ers onder de 18 gebruikmaken van het studentenreisproduct. Met het studentenreisproduct kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer van en naar je opleiding. Dit betekent dat jij nu bij de keuze voor een MBO studie of ­stage geen rekening meer hoeft te houden met de reiskosten.

Evenementen

  • Reünie/symposium: 12-05-2022

Vierde jaar

In laatste jaar bekwaam je je in het vertalen van de klantvraag naar een oplossing – het researchinstrument – waarmee de klant zijn onderzoek kan uitvoeren. 

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €30,- per kalenderjaar. Daarvan is €15,- bestemd voor het lidmaatschap van de vereniging en €15,- bestemd voor het Studiefonds.

Vul het inschrijfformulier alumni of inschrijfformulier bedrijfslidmaatschap in en mail het naar: alumni@lis.nl

ANBI

Naam van de instelling: Vereeniging ter Bevordering tot Opleiding van Instrumentmakers. Afgekort: de Vereeniging of LiS Alumni.

RSIN/fiscaal nummer: 0025.26.293
Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden
alumni@lis.nl

Bedrijfsleden

Ook als bedrijf kun je lid worden van de alumnivereniging.

Jaarverslag

Het beleid van de stichting wordt jaarlijks gereflecteerd in het jaarverslag van de alumnivereniging, net als een actuele verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.

Bestuur

De alumnivereniging heeft een onbezoldigd bestuur wat uit vrijwilligers bestaat.

Samenstelling van het Alumni Bestuur dd. 05-11-2023