LiS Alumni

Alumnivereniging

De alumnivereniging van de LiS wil oud- en vierdejaarsstudenten bij elkaar brengen. Dit doen zij door het organiseren van symposia, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en reünies. Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid tot netwerken en contacten te leggen om innovatieve kennis te delen. 

Voor wie

De leden van de Vereeniging ter Bevordering tot Opleiding van Instrumentmakers zijn: 

  • degene die de opleiding aan de LiS hebben afgerond
  • donateurs

Studenten van de LiS worden in het vierde leerjaar uitgenodigd om alle activiteiten bij te wonen.

Ook stelt de vereeniging via het Studiefonds, onder voorwaarden en op beperkte schaal, donaties ter beschikking aan studenten die zonder die steun het onderwijs aan de LiS niet zouden kunnen bekostigen.

Doel

De Vereeniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het versterken van het draagvlak voor (financiële) ondersteuning van het doel van de Vereeniging
  • het onderhouden van contacten met alumni en donateurs van Stichting LiS
  • het werven van geldmiddelen en fondsen en het beheren van gelden en/of het financieel of anderszins ondersteunen van (hulp)projecten in het kader van de doelstelling van de Vereeniging
  • alle overige wettelijke middelen welke tot realisatie van de doelstellingen van de Vereeniging kunnen leiden.

Evenementen

  • Reünie/symposium: 12-05-2022

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €30,- per kalenderjaar. Daarvan is €15,- bestemd voor het lidmaatschap van de vereniging en €15,- bestemd voor het Studiefonds.

Vul het inschrijfformulier alumni of inschrijfformulier bedrijfslidmaatschap in en mail het naar: alumni@lis.nl

ANBI

Naam van de instelling: Vereeniging ter Bevordering tot Opleiding van Instrumentmakers. Afgekort: de Vereeniging of LiS Alumni.

RSIN/fiscaal nummer: 0025.26.293
Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden
alumni@lis.nl

Bedrijfsleden

Ook als bedrijf kun je lid worden van de alumnivereniging.

Jaarverslag

Het beleid van de stichting wordt jaarlijks gereflecteerd in het jaarverslag van de alumnivereniging, net als een actuele verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.

Bestuur

De alumnivereniging heeft een onbezoldigd bestuur wat uit vrijwilligers bestaat.

Samenstelling (per 01-11-2020):