ANBI

Basisgegevens ANBI
Naam van de instelling: Vereeniging ter Bevordering tot Opleiding van Instrumentmakers. Afgekort: de Vereeniging of LiS Alumni.
RSIN/fiscaal nummer: 0025.26.293
Adres: Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden
E-mail: alumni@lis.nl

Doel
De Vereeniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het versterken van het draagvlak voor (financiële) ondersteuning van het doel van de Vereeniging
  • het onderhouden van contacten met alumni en donateurs van Stichting LiS
  • het werven van geldmiddelen en fondsen en het beheren van gelden en/of het financieel of anderszins ondersteunen van (hulp)projecten in het kader van de doelstelling van de Vereeniging
  • alle overige wettelijke middelen welke tot realisatie van de doelstellingen van de Vereeniging kunnen leiden.

Jaarverslag
Het beleid van de stichting wordt jaarlijks gereflecteerd in het jaarverslag, evenals een actuele verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.