De Leidse instrumentmakers School

Een carrière in de precisietechniek, iets voor jou? 
De Leidse instrumentmakers School (LiS) verzorgt de 4-jarige opleiding tot Research Instrumentmaker, een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding op MBO niveau 4.

Research Instrumentmaker, wat is dat eigenlijk?
Wat het brein kan bedenken, kan ook worden bereikt. Je bedenkt, ontwerpt en bouwt met behulp van diverse machines, zowel handbediende als volautomatische, innovatieve, nauwkeurige instumenten van metaal, maar ook van kunsstof of glas. Met zogenoemde 'verspanende technieken' als draaien, frezen, slijpen en polijsten maak je die precies op maat. Uiterste nauwkeurigheid is van groot belang. Het is belangrijk dat je geconcentreerd en heel precies kunt werken.

Welke kenmerken heeft een Research Instrumentmaker?
Een Research Instrumentmaker is een knutselaar, puzzelaar en uitvinder met een natuurlijke aanleg voor techniek. Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig, je hebt aandacht voor kwaliteit en je bent je bewust van de verantwoordelijkheden die je hebt. Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband. Creativiteit, concentratie en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke eigenschappen, net als je vermogen om problemen te analyseren en op te lossen. Je hebt een brede interesse, volgt de technologische ontwikkelingen in je vak op de voet en past ze toe in je werk.

Hoe ziet de opleiding op de LiS eruit?
De opleiding Research Instrumentmaker is een 4-jarige BOL opleiding op MBO niveau 4.

Het kwalificatiedossier Precisietechniek is de basis van ons beroepsgerichte onderwijs. Op de website www.kwalificatiesmbo.nl van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kun je het volledige kwalificatiedossier vinden.

Met ingang van 1 september 2016 geldt een nieuwe opbouw van het kwalificatiedossier. Het dossier bestaat uit:

1. Het basisdeel (B) dat wordt gevormd door:
a. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit zijn gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen die gelden voor het gehele kwalificatiedossier.
b. De generieke onderdelen. Deze zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en voor zover het niveau 4 betreft het vak Engels.

2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken en
werkprocessen die het verschil maken tussen de verschillende
kwalificaties in het kwalificatiedossier. Hiermee ga je je specifiek
richten op het beroep Research Instrumentmaker.

3.   De keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de
kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij het toerusten
voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een
vervolgopleiding.

Vanaf het begin van de opleiding wordt ongeveer 50% van de onderwijstijd besteed aan praktijkonderwijs.

In het 2e en 3e leerjaar loop je stage, ook werl beroepspraktijkvorming genoemd, bij één van de vele stagebedrijven verbonden aan de LiS zoals TNO, Boers&Co, ASML en TU Delft.

In het 4e leerjaar werk je projectmatig aan het afstuderen en loop je een afstudeerstage.

Welke toelatingseisen heeft de opleiding?
Tot de opleiding Research Instrumentmaker kun je worden toegelaten als je in het bezit bent van:

  • Diploma VMBO Kaderberoepsgerichte, Gemengde of Theoretische Leerweg met bij voorkeur wis-, natuur- en/of scheikunde in je pakket;
  • Overgangsbewijs naar 4 HAVO of VWO;
  • MBO-diploma van een verwante opleiding op niveau 3.

De intakeprocedure
Na aanmelding word je uitgenodig voor de intakeprocedure. Deze bestaat uit onder andere het maken van een toets op het gebied van ruimtelijk inzicht en affiniteit met techniek en rekenvaardigheid. Gevolgd voor een intakegesprek met twee leden van het intaketeam. In dit gesprek gaan we als LiS an hoe je motivatie is, of je een juist beeld hebt van (de zwaarte van) de opleiding en het beroep Research Instrumentmaker, of jouw talente hierop aansluiten en of jij van de LiS eventueel extra begeleiding nodig zult hebben.

Hoe is je toekomstperspectief?
Na het afronden van de opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een HBO-opleiding Werktuigbouwkunde of Mechatronica. De LiS heeft de ambitie om in 2017 te starten met een HBO-opleiding Precision Engineering.

Met een LiS diploma op zak ben je een 'goede binnenkomer' op de arbeidsmarkt. Omdat je tijdens de stages binnen de opleiding al veel in bedrijven hebt gewerkt ben je snel inzetbaar. De arbeidsmarkt voor onze afgestudeerden is goed: het Nederlandse bedrijfsleven roeps steeds harder om vakmensen die zijn getraind in het bedenken en realiseren van innovatieve constructies waarin precisietechnologie een centrale rol speelt.

Bindend studieadvies

In jouw eerste jaar bij de LiS krijg je in januari, indien jouw studievoortgang reden geeft tot zorgen voor wat betreft het succesvol voltooien van de opleiding, een studievoortgangsgesprek waarin een voorlopig studieadvies afgegeven wordt. Tijdens dit gesprek worden er voorwaarden gesteld aan welke eisen je aan het einde van jouw eerste LiS-jaar voldaan moet hebben om de opleiding te mogen vervolgen. Deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer aan het eind van het studiejaar blijkt dat je niet aan de genoemde eisen uit het voorlopig studieadvies voldaan hebt betekent dit dat je niet verder mag met de opleiding. Je krijgt dan een negatief bindend studieadvies.

De volledige procedure t.a.v. het bindend studieadvies kun je teruglezen in het studentenstatuut dat gepubliceerd staat op de website van de LiS.

Waar kun je werken
Er zijn veel bedrijven in Nederland en daarbuiten die werken met precisietechniek. Denk hierbij aan de machine-industrie en de transportmiddelen of elektronische industrie. Ook in de Research and Development en Life Science and Health is precisietechniek onmisbaar. Veel wetenschappelijk onderzoek zou onmogelijk zijn zonder de door instrumentmakers ontwikkelde en geproduceerde apparaten of meetopstellingen. 

Wat kost de opleiding?
Voor een MBO-opleiding moet je wettelijk vastgesteld lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld hangt af van de leeftijd van de student, het niveau van de opleiding (1-4) en de opleidingsvariant (BBL of BOL). Dit lesgeld moet worden betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie over het lesgeld verwijzen wij je naar www.duo.nl en www.rijksoverheid.nl.  

Boekengeld
Bij de firma Index Books bestel je via internet (www.indexbooks.nl) de voor de opleiding benodigde boeken. Index Books bezorgt de boeken op je huisadres en stuurt je de factuur. 

LiS kosten
Door de LiS wordt in rekening gebracht:

  • Een vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds;
  • De bijdrage schoolkosten.

De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor reis- en toegangskosten bij excursies en bezoek aan technische beurzen. Een eventueel resterend gedeelte wordt in het schoolfonds opgenomen.

De bijdrage schoolkosten bestaat uit kosten voor de middelen die nodig zijn voor het onderwijs op de LiS. Deze middelen zijn eigendom van de student:

  • LiS readers;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
  • Gereedschappen/materialen.

Het staat je vrij om de middelen, met uitzondering van de LiS readers, zelf aan te schaffen. Interne deskundigen beoordelen of de middelen geschikt zijn voor het onderwijs op de LiS. Door gebruik te maken van de centrale inkoop door de LiS weet je zeker dat je van de juiste, hoogwaardige materialen bent voorzien tegen een gunstig tarief.

Ontwikkel je technische talent op de Leidse instrumentmakers School!
Ben je enthousiast geraakt? Kom naar één van onze open dagen!

Je kunt je ook aanmelden voor een meeloopdag door middel van een formulier dat we je op verzoek toesturen.

Daarnaast kun je ons bellen op +31 (0)71 5681168 of mailen via info@lis.nl.  

Na- en bijscholing op HBO-niveau

Ook biedt de LiS een eerste na- en bijscholingsmodule aan op HBO-niveau, informatie hierover treft u aan onder "LiS-academy".